Somppi Yhden kuun matka

18 x 31 etsaus, akvatinta v.2015

257,26 €