Mähönen No name VI

70 x 50 sekatekniikka v.1990

500,00 €