Mähönen No name V

70 x 50 sekatekniikka v.1986

500,00 €