Mähönen No name IV

70 x 50 sekatekniikka v.1987

500,00 €