Mähönen No name 1

50 x 70 sekatekniikka v.1993

500,00 €